LỄ NHẬM CHỨC CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPTM BIA HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Hà Nội đã kí quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh – chức danh Giám đốc Công ty cồ phần thương mại Bia Hà Nội. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.
Cụ thể, tại quyết định số : 01 /QĐ- HĐQT.HAT
Căn cứ Điều lệ về tồ chức và hoạt động của Công ty cồ phần Thưcmg mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2017 tồ chức vào ngày 25/04/2017;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ “Quy chế quản lý cán bộ” được ban hành kèm theo quyết định cùa Hội đồng quản trị Công ty số 11 /QĐ.HĐQT.HAT ngày 02/08/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.HAT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ quyết định như sau:

Điều 1. Bồ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Minh – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cồ phần Thương mại Bia Hà Nội, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kể từ ngày 01/07/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Minh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc theo các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cồ phần thương mại Bia Hà Nội và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của Ông Nguyễn Văn Minh được hưởng theo quy chế của Công ty.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Văn Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Sau đây là một số hình ảnh chiều ngày 03/7/2017 trong lễ nhậm chức công bố quyết định Ông Nguyễn Văn Minh Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội và ra mắt toàn thể CBCNV trong công ty.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: